Vanliga frågor

Hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalats mellan
oss och hyrestagare.

§ 2 Leverans
Allt hyresmaterial levereras fritt från vårt depå och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till oss.
Vid bokade transporter finns information att se i menyn under fliken "Om oss".
Med frakt av speeditör är kortast möjliga fakturerbara hyrestid 3 dagar.

§ 3 Reklamation
Hyresmateriel levereras av oss i fullgott skick. Eventuell anmärkning skall direkt meddelas till oss.

§ 4 Hyrestid och hyresberäkning
För företag:
Hyran är i huvudsak baserad på 5-dagars arbetsvecka,
Används materielen helgdagar debiteras även hyra för dessa
dagar. 7-dagars vecka debiteras som regel alltid för bl.a.
pumpar, pannor, varmvattenbredare och värmefläktar och tillbehör för
nämnda maskiner.
Hyra debiteras även under semesterperioder om inget annat är
överenskommet.
För privatpersoner:
Följande hyresberäkningar tillämpas:
Samtliga hyresartiklar debiteras per kalenderdag (7-dagars vecka)
7-16.

§ 5 Överlåtelse
Hyresmaterielen får inte utan vårt medgivande användas av
annan än hyrestagaren.

§ 6 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla oss underrättad om var hyresmaterielen används eller förvaras och vi skall obehindrat kunna ha tillträde till denna plats.
Hyresmaterielen får endast användas för
sådana arbetsförhållanden för vilka de är avsedda för i enlighet
med av oss meddelade föreskrifter för drift.

§ 7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyrt materiel väl och att
kontrollera och använda rätt oljor och bränsleblandningar. Likaså
rätt strömstyrkor för eldrivet hyresmateriel och ej överstigande av
max/watt på elverk.
Vid återlämnande skall materielen vara väl rengjorda och med
hänsyn till normal förslitning, I gott skick.
För ej rengjort material kan kunden komma att debiteras extra.
På en del hyresmaterial tillkommer alltid en saneringsavgift. 

§ 8 Skador, förluster och slitage
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.
Vid förlust eller stöld av maskin fortlöper hyran tills dess att hyrestagaren har upprättat en polisanmälan och informerat oss om polisens diarie-nummer. Efter detta aktiveras hyrförsäkringen.
Då Rentor AB tillämpar självbetjäning kan extra debitering tillkomma för slitage, trasiga eller borttappade produkter trots att retur gjorts och fakturan skickats.
Vi förbehåller oss rätten att fakturera dessa tilläggskostnader upp till 1 kalendermånad efter utställd faktura.
§ 8.1 Utlösen produkter
Om hyrestagaren inte återlämnar hyresmateriel blir denne skyldig att betala hela beloppet för värdet av detta materiel.
Om hyrestagaren är en juridisk person kommer fakturan för utlösen av materielet, det vill säga värdet på materielet, att ställas ut på den fysiska person som varit ansvarig för att hyra produkterna.

§ 9 Reparationer
Reparationer som följs av normal förslitning bekostas av oss.
Utbyte av slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren
med undantag då maskinen hyrts med separat debiterad hyra för
specifierade slitdelar.
Reparationer därutöver får inte utföras utan vårt medgivande.
Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande
under reparationstiden.

§ 10 Följdskador och driftavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller
tredjeman i samband med användning och placering av
hyresmaterielen under hyrestiden.
Vi ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller leveransförseningar av förhyrt materiel.

§ 11 Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det
hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade.
Vi påför automatiskt en speciell hyrförsäkring som
debiteras med 5% på hyresbeloppet och självrisken reduceras till
3000 kr + moms per skadetillfälle, dock max 50% av maskinens
nyvärde. I det fall denna försäkring ej önskas måste detta
meddelas vid utlämning. Fullständiga försäkringsvillkor kan
erhållas på begäran.
Vid förlust av flera hyresverktyg blir självrisken 0,2 prisbasbelopp.

§ 12 Betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.
För all kunder som erhållit godkänd kredit sker fakturering till
betalningstid enligt överenskommelse. Ränta på förfallna fakturor
debiteras alltid till %-sats som angivits på hyresavtal / följesedlar.
Hyresavtal som går över kalendermånaden kommer att faktureras vid månadens slut och sedan påbörjas en "ny" hyresperiod ifrån första avtalade debiteringsdag. Se § 4 Hyrestid och hyresberäkning

§ 13 Återtagande
Om kunden / hyrestagaren ej erlägger betalning inom avtalad tid,
inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är vi berättigade att med omedelbar
verkan säga upp avtalet och återtagande av hyrt materiel på
kunden / hyrestagarens bekostnad.

§ 14 Force majeure
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver
uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom krig eller sådant
som hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har
rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad
uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att
häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter
enligt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av
honom själv,
Legitimationskontroll är obligatorisk.

SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP
Vi förbehåller oss äganderätt till sålda varor till dess att full
betalning erlagts.
Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet att för köparen att
försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav,
innan äganderätten helt övergått till köparen.
Om köparen inte betalar i rätt tid enligt överenskommelse, förbehåller vi oss rätten att omgående återtaga såld vara.
Beträffande betalningsvillkor hänvisas till §12 enligt ovan.
Garantier för sålda varor hänvisas till respektive varumärkes
garantivillkor.